Psykiatri

Inom området psykiatri handleder vi inom såväl barn- och ungdomspsykiatri som vuxenpskykiatri. Vanliga uppdrag är grupper av psykologer men också team av professionella i olika konstellationer. Vi har lång erfarenhet av att handleda verksamheter riktade till olika klientgrupper inom såväl öppenvård som specialiserade enheter och mellanvårdsteam. Vår erfarenhet grundar sig i eget mångårigt behandlingsarbete med såväl avgränsad psykiatrisk problematik som mer komplexa svårigheter, bl a neuropsykiatriska funktionsvariationer och samsjuklighet som i många fall inkluderar anhöriga i vårdplanering och behandling. Vi har god kännedom om vårdorganisationer och de förutsättningar inom vilka behandlingsarbete utförs, liksom samarbete med och avgränsing gentemot angränsande aktörer.