Psykiatri

Inom området psykiatri handleder vi inom såväl barn- och ungdomspsykiatri som vuxenpskykiatri. Vanliga uppdrag är grupper av psykologer men förstås också team av professionella i olika konstellationer. Vi har lång och bred erfarenhet av att handleda verksamheter riktade till olika klientgrupper inom såväl öppenvård som specialiserade enheter och mellanvårdsteam. Vår erfarenhet grundar sig i eget mångårigt behandlingsarbete med såväl avgränsad psykiatrisk problematik som mer komplexa svårigheter, bl a neuropsykiatriska funktionshinder och samsjuklighet som i många fall inkluderar anhöriga i vårdplanering och behandling. Vi har god kännedom om vårdorganisationer och de förutsättningar inom vilka behandlingsarbete utförs, liksom samarbete med och avgränsing gentemot angränsande aktörer. 

Tekniken ger idag också möjlighet att handleda på orter även utanför vårt geografiska område. Vi handleder via skype eller videolänk och skräddarsyr kombinationer av former för att erbjuda lämpliga lösningar för professionella även utanför Storstockholm.