Om kompetenser

Legitimationer

Psykolog är en skyddad titel inom hälso- och sjukvårdens område och får endast användas av den som är legitimerad d v s har genomgått universitetets femåriga psykologutbildning och därefter Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) under ett år med godkänt resultat. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Psykoterapeut är en legitimationsgrundande utbildning i kognitiv beteendeterapi (vanligen 3 års studier på halvfart) där Socialstyrelsen utfärdar en legitimation efter avslutad godkänd utbildning. Den som anger att han eller hon är legitimerad psykoterapeut bör också enligt Socialstyrelsen samtidigt ange sin grundutbildning (t ex psykolog).

En handledare i kognitiv beteendeterapi har därutöver en 1 - 1,5-årig utbildning på halvfart och kan handleda studenter på t ex psykologutbildningen och på universitetens vidareutbildningar i psykoterapi. ”Handledare” är inte en skyddad titel och kan användas även i andra sammanhang som en benämning på någon som utför handledning. När vi anger handledning som en titel avser vi den längre utbildningen med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).