Familj/Anhörig

Att vara anhörig till en person med psykiska svårigheter är ofta en särskild påfrestning. De flesta vill hjälpa men vet ofta inte hur. Anhöriga kan bli frustrerade och inte förstå varför den drabbade inte accepterar hjälp, blir bättre, fortsätter bete sig på ett sätt som förefaller vidmakthålla lidandet etc. Ett vanligt mönster är att anhöriga hjälper till på många olika sätt samtidigt men ofta saknar återkoppling på om deras sätt att hjälpa leder framåt. Osäkerhet om val av intensitet och frekvens i hjälpen samt typ av hjälp är vanligt, liksom svårigheter att hantera de egna känslorna. Känslor av irritation leder ofta till skuldkänslor. Oro och grubbel liksom oenighet inom anhöriggruppen är inte ovanligt.

På Beteendeanalysgruppen har vi många års vana vid att möta familjer i kris och tycker att det är viktigt att erbjuda anhöriga stöd och hjälp utifrån behov. Många söker oss som föräldrar eller barn till anhörig drabbad av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Kontakterna är ofta varaktiga över tid men varierar i frekvens med den anhöriges sjukdomsförlopp så att t ex skov av större svårigheter ökar behovet av anhörigstöd. Insatserna kan bland annat handla om hjälp att analysera situationer, problemlösa eller att hitta strategier och strukturer för att bistå på ett konstruktivt sätt. De kan också syfta till att öka acceptans av egna känslor och behov. 

Välkommen att söka oss för stöd och hjälp som anhörig till drabbad av psykisk sjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning.

 

 

 

 

 

"Inget är mer naturligare än att som förälder vilja skydda sitt barn från psykisk smärta…"

"Inget är mer naturligare än att som förälder vilja skydda sitt barn från psykisk smärta…"